Pravila nagradne igre »Darilni bon 500€ Giveaway« V skladu s temi pravili organizator 10DX GROUP d.o.o. (v nadaljevanju Minu.si), prireja v sklopu promocije spletne trgovine Minu.si nagradno igro »Darilni bon 500€ Giveaway« (v nadaljevanju nagradna igra).


1. člen
Nagradna igra poteka na Instagram profilu Roberta Roškarja (@robert.roskar) od nedelje dne 14.02.2021, do petka, dne 19.2.2021. Namen nagradne igre je spodbujanje prepoznavnosti spletne trgovine Minu.si


2. člen
Nagrada: 1 x darilni bon v vrednosti 500€ z vključenim DDV (Ena oseba dobi eno nagrado).


3. člen
Za nagrado se lahko potegujejo vse osebe, ki bodo v obdobju od dne 14.2.2021 do dne 19.2.2021 izpolnile pogoje sodelovanja.
Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno všečkanje Instagram profila Minu.si (@minu_company) ter v komentarju označiti vsaj tri prijatelje, ki bi jih prav tako privoščili nagrado.


Nagrajenci bodo na dan žreba obveščeni na Instagram profilu minu_company ali na Instagram profilu Roberta Roškarja (robert.roskar) ter po sporočilu v katerem bo nagrajenec prejel vse informacije, ki so potrebne za prevzem nagrade. Organizatorju nagradne igre je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti ime in priimek, naslov stalnega bivališča. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec pokazati osebni dokument, s katerim izkaže svojo istovetnost, spletna trgovina Minu.si pa preveri ali je kandidat nagrado že prejel.


4. člen
Žrebanje dobitnika nagrade bo izvedla 3-članska komisija za nadzor nagradne igre v petek 19.2.2021 ob 10:00 uri.
Dobitniki nagrade bo nagrado prejel preko e-mail sporočila kot darilni bon (spletna koda). Izbrani izdelki bodo izvedeni z dostavo na željeno lokacijo v Sloveniji - dostava v tujino ni mogoča. Dostava je prav tako mogoča le na lokacijo, ki je dostopna z dostavnimi vozili. Za podelitev nagrade se bo moral dobitnik nagrade identificirati z osebnim dokumentom. V kolikor bo kakršna koli razlika med identifikacijskimi podatki na osebnem dokumentu in imenom dobitnika nagrad, se takšni osebi nagrada ne podeli. V tem primeru se žrebanje ne ponavlja več in se nagrada ne podeli.


5. člen
Skupna vrednost nagrade znaša 500,00 EUR. Izračun in plačilo akontacije dohodnine je za davčnega zavezanca dolžan opraviti plačnik davka (to je izplačevalec dohodka) na podlagi davčnega obračuna. Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov mora davčni zavezanec vložiti v 15 dneh od dneva prejema nagrade.


6. člen
Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrad.
Pravila nagradne igre so na vpogled v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre podjetju 10DX GROUP d.o.o. (Minu.si) ter na spletni strani Minu.si. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih promocije in nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na njegovi Facebook strani.
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki se strinjajo s pogoji nagradne igre. Zaposleni v 10DX GROUP d.o.o.., vključno z vsemi osebami, ki na podlagi kakršnega koli razmerja do organizatorja družbe 10DX GROUP d.o.o.., (pogodba, študentska napotnica itd.) sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri. Kolikor bi osebe iz prejšnjega stavka sodelovale v nagradni igri, se takšna nagrada razveljavi. Prav tako se razveljavi nagrada, kolikor je ugotovljeno, da je dobitnik nagrade navedel napačne ali netočne podatke. Mlajše osebe od 16 let v nagradni igri zastopa starš ali zakoniti zastopnik.


7. člen
Podjetje 10DX GROUP d.o.o.., . vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 10DX GROUP d.o.o. organizira nagradno igro »Božini GiveAway«. Organizator bo ime, priimek, telefonsko številko, naslov in e-naslov udeleženca (v nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro, ter davčno številko, predložitev katere bo organizator od udeleženca zahteval le v primeru, da je udeleženec v nagradni igri izbran, obdeloval za izvedbo nagradne igre. V primeru, če bo udeleženec v nagradni igri nagrajen, bo organizator ime in priimek udeleženca objavil tudi na svoji Instagram strani Minu.si. Organizator bo z namenom marketinga, reklamiranja in promocije Minu.si podelitev nagrade fotografiral in snemal ter foto in video posnetke objavil na svojih medijskih oz. komunikacijskih kanalih (tj. v časopisu, na spletni strani, na Facebook ter Instagram profilu Minu.si in v drugih tiskanih medijih, ki so v povezavi z Minu.si. Organizator ima nad posnetki ter fotografijami stalne in neomejene pravice, tako teritorialno kot časovno ter kakorkoli drugače brez omejitev in neodplačno.


V času obdelave podatkov ima udeleženec pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež družbe 10DX GROUP d.o.o. ali preko elektronske pošte. Udeleženec ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.


Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče pisno na 10DX GROUP d.o.o. ali preko elektronske pošte.
Organizator bo podatke, ki se na podlagi soglasja obdelujejo za namen neposrednega trženja, obdeloval do preklica soglasja, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.
Uporabnik osebnih podatkov so uprava in oddelek marketinga organizatorja. Organizator nagradne igre podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.
Nagradna igra se bo izvajala skladno s temi pravili.


.8. člen
Žreb je dokončen in nanj ni mogoča pritožba. Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s pravili nagradne igre ter z obdelavo osebnih podatkov, kot je opredeljena v 7. členu. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Zamenjava dobitnika nagrade z drugo osebo, ne glede na sorodstveno ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča.


Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Dobitniki nagrad dovoljujejo fotografiranje izvedbe nagrad, na katerih se nahajajo sami, in objavo fotografij v promocijske namene organizatorja.

9. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojna komisija za nadzor nagradne igre, ki jo sestavljajo: David Perger, Denis Goričan in Nika Štebih. Pravila veljajo v času trajanja nagradne igre ter podelitve nagrad.


10. člen
Pravila veljajo od 14.2.2021 dalje.


V Mariboru, dne 14.2.2021
10DX GROUP d.o.o.
Denis Goričan

You have successfully subscribed!
This email has been registered